Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено: АД МЕПСО), со седиште на

Со симболично вклучување на прекинувачот, генералниот директор на АД МЕПСО г. Зуди Енуз го пушти во употреба новиот далековод кој ги поврзува трансформаторските станици во Велес и Овче поле.Станува збор

Адреса: ул. Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Tелефони: Кабинет на генерален директор: +389 2 3149 811; Подружница ОЕПС: +389 2 3149 814; Подружница ОПМ: +389 2 3149 813

Факс: +389 2 3111 160

Инфо пошта: info[at]mepso.com.mk
© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.