Генералниот директор на АД МЕПСО Орхан Муртезани и директорот на подружницата ОЕПС Борко Алексоски ја продолжуваат низата посети на електропреносните систем оператори во регионот. На денешната средба со топ

Интензивирање и продлабочување на соработката меѓу двете земји во полето на енергетиката особено во делот на снабдување со електрична енергија и природен гас беа главните теми на кои се разговараше
0
Километри преносна мрежа на 110KV и 400KV напонско ниво
0
Километри 400KV далекуводи
0
Километри 110KV далекуводи

Адреса: ул. Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Tелефони: Кабинет на генерален директор: +389 2 3149 811; Подружница ОЕПС: +389 2 3149 814; Подружница ОПМ: +389 2 3149 813

Факс: +389 2 3111 160

Инфо пошта: info[at]mepso.com.mk
© 2023 МЕПСО. Сите права се задржани.