Генералниот директор на АД МЕПСО,г. Зухди Енуз, директорот на МЕМО, Симон Шутиновски и претседателот на РКЕ, Марко Бислимовски заедно со претставниците на преносните оператори, берзите на електрична енергија и регулаторните

Проектот Balkan Digital Highway на едно место ги собра сите електропреносни систем оператори од Балканот. На состанокот кој се одржа во Приштина – Косово, АД МЕПСО  беше  претставена од генералниот

АД МЕПСО е учесник на конференцијата посветена на транзиција кон обновливи извори на енергија организирана од страна на Македонското здружение за обновливи извори на енергија, МАРЕС. На конференцијата експерти од
0
Километри преносна мрежа на 110KV и 400KV напонско ниво
0
Километри 400KV далекуводи
0
Километри 110KV далекуводи

Адреса: ул. Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Tелефони: Кабинет на генерален директор: +389 2 3149 811; Подружница ОЕПС: +389 2 3149 814; Подружница ОПМ: +389 2 3149 813

Факс: +389 2 3111 160

Инфо пошта: info[at]mepso.com.mk
© 2023 МЕПСО. Сите права се задржани.