Генералниот директор на АД МЕПСО м-р Куштрим Рамадани, присуствуваше на одбележувањето на 15 годишнината од основањето на електропреносниот систем оператор на Косово - КОСТТ и шест месеци од почетокот на

АД МЕПСО ги предупредува земјоделците во екот на жетвата да не поминуваат со комбајните под јажињата на делководите и да ги избегнуваат далеководните траси а во текот на наводнувањето да
0
Километри преносна мрежа на 110KV и 400KV напонско ниво
0
Километри 400KV далекуводи
0
Километри 110KV далекуводи

МЕПСО низ бројки од 2010 до 2018

Учество на електрична енергија тргувана по пазарни цени во пренесената електрична енергија во (%).
2010
25%
2011
32%
2012
40%
2013
38%
2014
44%
2015
41%
2016
42%
2017
45%
2018
50%

Адреса: ул. Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Tелефони: Кабинет на генерален директор: +389 2 3149 811; Подружница ОЕПС: +389 2 3149 814; Подружница ОПМ: +389 2 3149 813

Факс: +389 2 3111 160

Инфо пошта: info[at]mepso.com.mk
© 2021 МЕПСО. Сите права се задржани.