АД МЕПСО и Универзитетот “Гоце Делчев”од Штип, потпишаа Меморандум за соработка со кој ја утврдуваат рамката во која во иднина ќе ги реализираат работите кои де факто се од заеднички

Во интерес на целосно и објективно информирање на јавноста АД МЕПСО е должно да го дообјасни делот од извештајот на ДЗР кој се однесува на побарувањата на фирмите трговци-БОС.
0
Километри преносна мрежа на 110KV и 400KV напонско ниво
0
Километри 400KV далекуводи
0
Километри 110KV далекуводи

Адреса: ул. Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Tелефони: Кабинет на генерален директор: +389 2 3149 811; Подружница ОЕПС: +389 2 3149 814; Подружница ОПМ: +389 2 3149 813

Факс: +389 2 3111 160

Инфо пошта: info[at]mepso.com.mk
© 2023 МЕПСО. Сите права се задржани.