Генералниот директорот на АД МЕПСО, г-н Orhan Murtezani и менаџерскиот тим на компанијата, остварија неколку работни средби во рамки на официјалната посета што се одржа во Баку, Азербејџан. На

АД МЕПСО и компанијата Далековод од Загреб, Р. Хрватска, потпишаа договор за реконструкција на 400/110 kV трансформаторска станица во Дуброво, во близина на Неготино, во вредност од 1.692.888 милиони евра.

Во просториите на АД МЕПСО во Скопје, на 14.06.2022 се одржа работна средба помеѓу Генералниот Директор на АД МЕПСО, г-дин Orhan Murtezani и делегацијата на Европската Банка за Обнова и
0
Километри преносна мрежа на 110KV и 400KV напонско ниво
0
Километри 400KV далекуводи
0
Километри 110KV далекуводи

МЕПСО низ бројки од 2010 до 2018

Учество на електрична енергија тргувана по пазарни цени во пренесената електрична енергија во (%).
2010
25%
2011
32%
2012
40%
2013
38%
2014
44%
2015
41%
2016
42%
2017
45%
2018
50%

Адреса: ул. Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Tелефони: Кабинет на генерален директор: +389 2 3149 811; Подружница ОЕПС: +389 2 3149 814; Подружница ОПМ: +389 2 3149 813

Факс: +389 2 3111 160

Инфо пошта: info[at]mepso.com.mk
© 2022 МЕПСО. Сите права се задржани.