Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено: АД МЕПСО), со седиште на

Со симболично вклучување на прекинувачот, генералниот директор на АД МЕПСО г. Зуди Енуз го пушти во употреба новиот далековод кој ги поврзува трансформаторските станици во Велес и Овче поле.Станува збор

Генералниот директор на АД МЕПСО,г. Зухди Енуз, директорот на МЕМО, Симон Шутиновски и претседателот на РКЕ, Марко Бислимовски заедно со претставниците на преносните оператори, берзите на електрична енергија и регулаторните
0
Километри преносна мрежа на 110KV и 400KV напонско ниво
0
Километри 400KV далекуводи
0
Километри 110KV далекуводи

Адреса: ул. Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Tелефони: Кабинет на генерален директор: +389 2 3149 811; Подружница ОЕПС: +389 2 3149 814; Подружница ОПМ: +389 2 3149 813

Факс: +389 2 3111 160

Инфо пошта: info[at]mepso.com.mk
© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.