АД МЕПСО во неделата 05.02.2023 г. регистрира отстапување на нашиот електроенергетски систем од интерконекцијата со Европа. Поради зголемениот конзум на електрична енергија, од европската енергетска мрежа беа повлечени 1774,3 MWh

Генералниот директор на АД МЕПСО Орхан Муртезани и директорот на подружницата ОЕПС Борко Алексоски ја продолжуваат низата посети на електропреносните систем оператори во регионот. На денешната средба со топ
0
Километри преносна мрежа на 110KV и 400KV напонско ниво
0
Километри 400KV далекуводи
0
Километри 110KV далекуводи

Адреса: ул. Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Tелефони: Кабинет на генерален директор: +389 2 3149 811; Подружница ОЕПС: +389 2 3149 814; Подружница ОПМ: +389 2 3149 813

Факс: +389 2 3111 160

Инфо пошта: info[at]mepso.com.mk
© 2023 МЕПСО. Сите права се задржани.