Со несмалено темпо продолжува изградбата на 110 kV далекувод со кој се поврзуваат трафостаниците во Велес и Овче поле. Дел од Управниот одбор на АД МЕПСО и проектниот тим, денеска

АД МЕПСО и Факултетот за информатички науки и компјутерско инежнерство ( ФИНКИ) , при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”  од Скопје,  потпишаа Меморандум за соработка кој меѓудругото ќе им овозможи на студентите
0
Километри преносна мрежа на 110KV и 400KV напонско ниво
0
Километри 400KV далекуводи
0
Километри 110KV далекуводи

Адреса: ул. Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Tелефони: Кабинет на генерален директор: +389 2 3149 811; Подружница ОЕПС: +389 2 3149 814; Подружница ОПМ: +389 2 3149 813

Факс: +389 2 3111 160

Инфо пошта: info[at]mepso.com.mk
© 2023 МЕПСО. Сите права се задржани.