Во функција на регионалната соработка со операторите на преносните системи, генералниот директор на АД МЕПСО, г. Орхан Муртезани заедно со внатрешните директори на АД МЕПСО ја дочека на билатералната средба

Од 01.09 на сила се мерките за штедење со кои потрошувачката на електрична енергија во нашата компанија треба да се намали за 15% споредено со истиот период лани. Средствата што ќе
0
Километри преносна мрежа на 110KV и 400KV напонско ниво
0
Километри 400KV далекуводи
0
Километри 110KV далекуводи

Адреса: ул. Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Tелефони: Кабинет на генерален директор: +389 2 3149 811; Подружница ОЕПС: +389 2 3149 814; Подружница ОПМ: +389 2 3149 813

Факс: +389 2 3111 160

Инфо пошта: info[at]mepso.com.mk
© 2022 МЕПСО. Сите права се задржани.