Во последниве три години во МЕПСО се евидентирани повеќе од 70 барања за приклучоци на обновливи извори на енергија на преносната мрежа, со вкупна моќност од 8000 MW. На краткорочен

АД МЕПСО и Универзитетот “Гоце Делчев”од Штип, потпишаа Меморандум за соработка со кој ја утврдуваат рамката во која во иднина ќе ги реализираат работите кои де факто се од заеднички
0
Километри преносна мрежа на 110KV и 400KV напонско ниво
0
Километри 400KV далекуводи
0
Километри 110KV далекуводи

Адреса: ул. Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Tелефони: Кабинет на генерален директор: +389 2 3149 811; Подружница ОЕПС: +389 2 3149 814; Подружница ОПМ: +389 2 3149 813

Факс: +389 2 3111 160

Инфо пошта: info[at]mepso.com.mk
© 2023 МЕПСО. Сите права се задржани.