Генералниот директор на АД МЕПСО Орхан Муртезани учествува на регионалната конференција за енергетика која денеска се одржува во Тирана , Албанија. Овој настан на едно место ги собра претставниците на

Генералниот директор на АД МЕПСО, Орхан Муртезани и претставникот на УСАИД,  Фарук Сердаревич денеска потпишаа Меморандум за соработка со што АД МЕПСО ја започнува постапката за набавка на нов SCADA/EMS систем
0
Километри преносна мрежа на 110KV и 400KV напонско ниво
0
Километри 400KV далекуводи
0
Километри 110KV далекуводи

Адреса: ул. Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Tелефони: Кабинет на генерален директор: +389 2 3149 811; Подружница ОЕПС: +389 2 3149 814; Подружница ОПМ: +389 2 3149 813

Факс: +389 2 3111 160

Инфо пошта: info[at]mepso.com.mk
© 2023 МЕПСО. Сите права се задржани.