Електропреносните систем- оператори на Р. Северна Македонија и на Р. Албанија, АД МЕПСО и ОСТ  ги продолжуваат подготовките за поврзување преку новиот интерконективен далековод.       Во седиштето на ОСТ

Денеска во употреба беше пуштен новиот трансформатор произведен од реномираната словенечка компанија Колектор ЕТРА.Станува збор за 235 тонски енергетски апарат опремен со најсовремени уреди за контрола, заштита и надзор, со
0
Километри преносна мрежа на 110KV и 400KV напонско ниво
0
Километри 400KV далекуводи
0
Километри 110KV далекуводи

МЕПСО низ бројки од 2010 до 2018

Учество на електрична енергија тргувана по пазарни цени во пренесената електрична енергија во (%).
2010
25%
2011
32%
2012
40%
2013
38%
2014
44%
2015
41%
2016
42%
2017
45%
2018
50%

Адреса: ул. Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Tелефони: Кабинет на генерален директор: +389 2 3149 811; Подружница ОЕПС: +389 2 3149 814; Подружница ОПМ: +389 2 3149 813

Факс: +389 2 3111 160

Инфо пошта: info[at]mepso.com.mk
© 2021 МЕПСО. Сите права се задржани.