Оператор на преносна мрежа

Согласно лиценцата издадена од Регулаторната комисијата за енергетика во АД МЕПСО е основана подружница Оператор на преносна мрежа (ОПМ). Оваа подружница е најголема целина по обем на работа и број на вработени во составот на АД МЕПСО.

ОПМ се грижи за оперативноста и функционалноста на 2250 км. далекуводи со 7000 столбови, на напонско ниво од 35, 110, 220 и 400 kV. Се грижи за 5 трансформаторски станици со 9 инсталирани трансформатори со вкупно 2700 mVA на 400kV напонско ниво и уште 52 трафостаници за кои се грижи на 110kV напонско ниво.

Работата на ОПМ е организирана во пет оддели, една служба за возила и одделение за БЗР

Оддел за далекуводи
Одделот Далекуводи е одговорен за функционалноста на преносната мрежа во Македонија. Оваа организациона единица одржува 2250 километри далекуводна преносна мрежа со која оперира АД МЕПСО. За реализација на овие надлежности одделот е организиран во две служби и едно одделение. Екипите се составени од стручни лица оспособени квалитетно да ја одржуваат далекуводната мрежа.
Одделот за далекуводи е составен од:

  • Одделение за подготовка на далекуводи
        Активностите на ова одделение се поврзани со :
        Проекти финансирани од EIB, EBRD, Светска банка и сопствено учество на АД МЕПСО
        Обезбедување на имотни листови и подготовка на документација за добивање на одобренија за употреба за нови објекти
        Подготовка на Тендерска документација и евалуација на понуди
        Учество во комиси и за проекти, проверка на урбанистичка проектна документација и сл. 

  • Служба за одржување на далекуводи во чиј состав се :
      -   Далекуводна екипа Скопје
      -   Далекуводна екипа Битола
      -   Далекуводна екипа Штип
      -   Далекуводна екипа Охрид
      -   Одделение за мерење

          Службата е одговорна за одржување на доверливото работење на далекуводите како дел од електропреносниот систем. Нивните работни задачи се состојат од редовни прегледи и ревизии на далекуводите, со поправки и ставање во функција на се што е утврдено како недостаток при редовниот преглед.
Далекуводните екипи интервенираат кога има дефекти, а нивните членови се обучени во најкраток можен рок да интервенираат и да ги отстранат дефектите кои можат да настанат од атмосферски влијанија, претовар на мрежата, или други непредвидени негативни влијанија.Прегледите на далекуводите се вршат двапати годишно, напролет и наесен. По прегледите следуваат пролетни и есенски ревизии.

  • Служба за одржување на коридори во чиј состав се:
      -   Екипа - Скопје,
      -   Екипа - Битола
      -   Екипа - Штип
      -   Одделение за градежно одржување - Охрид

          Службата има обврска за oдржување на безбедносните растојанија со сечење на вегетацијата која расте во заштитните појаси од далекуводите со цел да се спречи  нарушувањето на безбедносните растојанија и да се превенираат несакани последици предизвикани од прераснување на вегетацијата до фазните проводници на далекуводите.
Покрај сечењето на вегетација службата за одржување на коридори работи на расчистување на обраснати и затрпани фундаменти на стобови, а повремено на поправка и одржување на пристапни патишта до далекуводните столбови.
Основните податоци за потребите за работа службата ги црпи од извештаите од периодичните прегледи на далекуводите кои ги доставуваат ДВ екипите.
Оддел за релејна заштита
Оддел за ревитализација
Оддел за техничка контрола, одржување и испитување трансформаторски станици
Оддел за трансформаторски станици
Служба за возила
Безбедност и здравје при работа

© 2023 МЕПСО. Сите права се задржани.