Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем

Локација

Адреса: Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Телефони:
кабинет на Генерален директор +389 2 3149 811

подружница ОЕПС +389 2 3149 814 

подружница ОПМ +389 2 3149 813

Факс: + 389 2 3111 160

Генерален директор: Сурија Рашиди

Заменик на генерален директор: Никола Рилак

Членови на Управен одбор:  претседател Сурија Рашиди, Никола Рилак, Билен Саљији, Љупчо ЗиковСашо Стефановски, Гоце МихајлоскиГоце Талевски

Членови на Надзорен одбор: претседател проф.д-р Николче Ацевски, Назиф Буши, проф.д-р Даме Коруноски, Дарко Тасев, Мусли Муслиу, проф.д-р Владимир Димчев, Јане Миланов

Службеник за усогласеност м-р Александар Чеботарев

е-маил: chebotarev[at]mepso.com.mk; контакт телефон +389 72 805 223, +389 2 3149 824

Офицер за заштита на лични податоци Весна Герасимовска, е-маил: vesnag[at]mepso.com.mk контакт телефон: +389 2 3149 606


Овластено лице за заштитено внатрешно пријавување
Ставре Лега е-маил: stavre.lega[at]mepso.com.mk контакт телефон: +389 70 288 561 


Именик

Органограм

Оставете ни порака

info[at]mepso.com.mk

© 2023 МЕПСО. Сите права се задржани.