Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем

Локација

Адреса: Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Телефони:
кабинет на Генерален директор +389 2 3149 811

подружница ОЕПС +389 2 3149 814 

подружница ОПМ +389 2 3149 813

Факс: + 389 2 3111 160
Електронска пошта: infoi[at]mepso.com.mk;

Генерален директор: Зуди Енуз

Заменик на генерален директор: Никола Рилак

Членови на Управен одбор:  претседател Зуди Енуз, Никола Рилак, Билен Саљији, Љупчо Зиков, Зоран Илиоски, Гоце Михајлоски, Томи Божиновски

Членови на Надзорен одбор: Назиф Буши, проф.д-р Николче Ацевски, Дарко Тасев, Мусли Муслиу, проф.д-р Владимир Димчев, Јане Миланов

Службеник за усогласеност д-р Саша Максимовски

е-маил: sasa.maksimovski[at]mepso.com.mk;

Офицер за заштита на лични податоци Катерина Димовска, е-маил: katerina.avramovska[at]mepso.com.mk контакт телефон: +389 2 3149 606


Овластено лице за заштитено внатрешно пријавување
Ставре Лега е-маил: stavre.lega[at]mepso.com.mk контакт телефон: +389 70 288 561 
Органограм

Оставете ни порака

info[at]mepso.com.mk

© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.