Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем

Локација

Адреса: Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Телефони:
кабинет на Генерален директор +389 2 3149 811

подружница ОЕПС +389 2 3149 814 

подружница ОПМ +389 2 3149 813

Факс: + 389 2 3111 160

Генерален директор: м-р Куштрим Рамадани

Заменик на генерален директор: м-р Ева Шуклева

Членови на Управен одбор:  претседател м-р Куштрим Рамадани, м-р Ева Шуклева, Билен Саљији, Љупчо Зиков, Борко Алексоски, Сашо Стефановски, Гоце Талевски

Членови на Надзорен одбор: претседател проф.д-р Николче Ацевски, проф.д-р Снежана Чундева - Петровска, Назиф Буши, проф.д-р Даме Коруноски, Дарко Тасев, Мусли Муслиу

Службеник за усогласеност м-р Александар Чеботарев

е-маил: chebotarev[at]mepso.com.mk; контакт телефон +389 72 805 223, +389 2 3149 824

Офицер за заштита на лични податоци Весна Герасимовска, е-маил: vesnag[at]mepso.com.mk контакт телефон: +389 2 3149 606

Оставете ни порака

info[at]mepso.com.mk

© 2021 МЕПСО. Сите права се задржани.