Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем

Локација

Адреса: Максим Горки  бр. 4 1000 Скопје

Телефони:
кабинет на Генерален директор +389 2 3149 811

подружница ОЕПС +389 2 3149 814 

подружница ОПМ +389 2 3149 813

Факс: + 389 2 3111 160

Интернет страница: www.mepso.com.mk

Електронска пошта: info[at]mepso.com.mk

Генерален директор: Zuhdi Enuz

Заменик на генерален директор: Никола Рилак

Членови на Управен одбор:  претседател Zuhdi Enuz, Никола Рилак, Билен Саљији, Љупчо Зиков, Зоран ИлиоскиГоце Михајлоски, Томи Божиновски

Членови на Надзорен одбор: претседател проф.д-р Даме Коруноски, Назиф Буши, проф.д-р Николче Ацевски, Дарко Тасев, Мусли Муслиу, проф.д-р Владимир Димчев, Јане Миланов

Службеник за усогласеност: д-р Саша Максимовски

Офицер за заштита на лични податоци Катерина Димовска е-маил: katerina.avramovska[at]mepso.com.mk контакт телефон: +389 2 3149 865


Овластено лице за заштитено внатрешно пријавување
Ставре Лега е-маил: stavre.lega[at]mepso.com.mk контакт телефон: +389 70 288 561 


Именик

Органограм

Оставете ни порака

info[at]mepso.com.mk

© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.