Интерконекција 400 kV вод Битола - Елбасан

Изградба на интерконективен надземен вод 400 kV ТС Битола 2 – Македонско Албанска граница и ТС 400/110 kV Охрид интерконективен надземен вод 400 kV Битола (Македонија) – Елбасан (Албанија)  претставува последниот дел од реализацијата на коридорот 8во контекст на создавање коридор исток - запад за пренос на електрична енергија меѓу Бугарија, Македонија, Албанија и Италија.Во склоп на интерконекцијата се предвидува изградба на нова 400/110 kV трафостаница во охридско - струшкиот регион со која би се надминале проблемите кои постојат во југо - западниот дел од преносната мрежа.
Проектот 400 kV интерконекција  Битола (Р.Македонија) – Елбасан (Р.Албанија) е еден од трите проекти од Југоисточна Европа за кои е покажан интерес од заедницата на донатори/финансиери на енергетски проекти од Европската комисија (донатори/финансиери кои ја финансираат ИПА повеќекорисничката програма во која е воспоставен нов инструмент за поддршка на економскиот развој во регионот - инвестициска рамка на Западен Балкан(WBIF)). На Управен комитет на WBIF е одобрена донација за изработка на Студија за оправданости, Студија за ОВЖСза проектот 400 kVинтерконекција Битола (Македонија) – Елбасан (Албанија). Проектот именуван  како WB4bis-REG-ENE-01 ќе биде спроеведен од страна на конзорциум од меѓународни експерти предводени од COWI (Данска), а донатори/финансиери на овој проект се Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) и KfW.
Документација

Студија за изводливост и ОВЖССА за 400 kV далновод Елбасан (АЛ) -Битола (МК)

Известување за намера за изведување проект

Студија за ОВЗС - 400 kV ДВ Битола - македонско/албанска граница

Анекс 1.1

Анекс 1.2

Анекс 1.3

Анекс 1.4

Анекс 1.5.1

Анекс 1.5.2

Анекс 1.6

Анекс 1.7

Анекс 1.8

Нетехничко резиме НТР ОВЗС 400 kV ДВ Битола - мак./алб. граница

Акционен план ЕСАП - ОВЗС - 400 kV ДВ Битола - мак./алб.граница

План за вклучување заинтересирани страни СЕП - ОВЗС - 400 kV ДВ Битола - мак./алб. граница

Финална Студија за ОВЖС - 400 kV ДВ Битола - македонско/албанска граница

Финално не-техничко резиме НТР ОВЗС 400 kV ДВ Битола - мак./албанска граница

Финален акционен план ЕСАП - ОВЗС - 400 kV ДВ Битола - мак./албанска граница

План за вклучување заинтересирани страни во Македонија, јуни 2015 година

Рамка за откуп на земјиште и надомест (РОСТ)

Нетехничко резиме за проектот - интерконекција Битола - Елбасан

Еколошки и социјален акциски план -интерконекција Битола-Елбасан

Летен сезонски извештај: Студија за истражувања на ранливи таксономскигрупи од фауната (птици и лилјаци) долж 400 kV ДВ ТС Битола 2 – граница со Албанија и ТС Охрид

Есенски сезонски извештај: Студија за истражувања на ранливи таксономскигрупи од фауната (птици и лилјаци) долж 400 kV ДВ ТС Битола 2 – граница со Албанија и ТС Охрид

Зимски сезонски извештај: Студија за истражувања на ранливи таксономски групи од фауната (птици и лилјаци) долж 400 kV ДВ ТС Битола 2 – граница со Албанија и ТС Охрид

Пролетен сезонски извештај: Студија за истражувања на ранливи таксономскигрупи од фауната (птици и лилјаци) долж 400 kV ДВ ТС Битола 2 – граница со Албанија и ТС Охрид

Годишен извештај: Студија за истражувања на ранливи таксономскигрупи од фауната (птици и лилјаци) долж 400 kV ДВ ТС Битола 2 – граница со Албанија и ТС Охрид


© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.