Сектор за финансиски работи

Секторот за финансиски работи:

 • го организира и координира финансиското и комерцијалното работење;
 • ја дефинира и спроведува финансиската политика на Друштвото;
 • изготвува методологија за финансиско планирање;
 • изработува финансиски планови на Друштвото и го прати нивното извршување;
 • го следи остварувањето на планот за инвестиции и планот за набавка на материјали, резервни делови, услуги и др.
 • го координира начинот и постапката за поднесување на барање за одобрување и контрола на цените;
 • ја спроведува политиката за плати преку следење на сите законски прописи и правила;
 • го следи, анализира и контролира целокупното финансиско работење;
 • ги формулира и спроведува сметководствените политики;
 • изготвува периодични и годишни сметки;
 • ја организира и обезбедува книговодствената евиденција на друштвото, согласно меѓународните стандарди за финансиското известување (ИФРС);
 • обезбедува извори на финансирање за работењето;
 • спроведува политика на планирање на финансиските средства преку заеднички вложување со други Друштва, кредитирање и друго;
 • ја организира работата со сите меѓународни и домашни финансиски институции;
 • го организира и координира работењето со паричните средства, хартиите од вредност и девизните средства;
 • ја спроведува даночната политика на друштвото, согласно законските прописи;
 • го осигурува имотот на Друштвото од ризици и опасности;
 • организира стручни состаноци со секторите и подружниците, од областа на финансиското работење;
 • соработува со меѓународни и домашни институции и организации кои се занимаваат со делокругот на работата на секторот;
 • се грижи за работната дисциплина во секторот;
 • ги организира и координира работите во соодветните оддели и служби во друштвото;
 • организира и спроведува рекламни кампањи, и подготвува маркетиншки материјали за едукација и информирање;
 • изготвува информации од работата на секторот, дава насоки и предлози за изработка на соодветни планови од областа на комерцијалното работење, врши анализа на проблематика од таа област;
 • се грижи за примена на законските прописи и акти за целокупното комерцијално работење;
 • соработува со организации и институции кои се занимаваат со проблематика од делокругот на работата на Секторот;
 • го координира изготвувањето и го предлага донесувањето на Годишниот План за јавни набавки на ниво на Друштвото;
 • објавува јавни повици и организира тендерски постапки;
 • врши јавни набавки на работи, стоки и услуги за потребите на Друштвото;
 • ги координира активностите на останатите организациони делови на АД МЕПСО Скопје, во поглед на спроведувањето на јавните набавки;
 • комуницира со државни органи заради соодветна примена и почитување и спроведување на Законската регулатива;
 • изготвува разни извештаи прегледи и анализи од областа на комерцијалното работење;
 • врши активности поврзани со увоз на стока, опрема и услуги за потребите на Друштвото,
 • врши прием преглед обработка комплетирање и проследување на пристигнатите фактури;
 • учествува во вршењето на интерни контроли во Друштвото од доменот на комерцијалното работење и спроведувањето на Законот за јавни набавки;
 • до соодветните државни органи, агенции, комисии и други тела, дава свои предлози, сугестии и мислења при изготвувањето на соодветна законска и подзаконска регулатива;
 • учествува во подготовката на соодветни акти на Друштвото и воедно се грижи за спроведување на актите на Друштвото;
 • извршува и други задачи од делокругот на своето работење;
 • врши и други работи по овластување на Управниот одбор.

Сектор за финансиски работи е организиран во следните организациони облици

Кабинет на директорот на Сектор за финансиски работи
 • Директор
Оддел за финансиски работи
Оддел за комерцијални работи
Оддел за сметководство

© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.