Извештаи

Конечен извештај за ДЗР за 2016год. (13.03.2018)

Консолидиран финансиски извештај на независен ревизор за 2016

Финансиски извештај и извештај на независен ревизор за 2016 (Посебен)

Финансиски извештај и извештај на независен ревизор за 2017 (Посебен)

Консолидиран финансиски извештај и извештај на независен ревизор за работата на АД МЕПСО за 2018

Финансиски извештај и извештај на независен ревизор за работата на АД МЕПСО за 2018 (Посебен)

Извештај на независен ревизор за работењето на АД МЕПСО во 2019 (Посебен)

Извештај на независен ревизор за работењето на АД МЕПСО во 2019 (Консолидиран)

Извештај на независните ревизори за работењето на АД МЕПСО во 2020 ( консолидиран)

Извештај на независните ревизори за работењето на АД МЕПСО во 2020 (посебен)

Годишен извештај за работата на АД МЕПСО за 2020 година

Консолидиран годишен финансиски извештај за 2020 година

Годишен извештај за работа за 2021 година на АД МЕПСО

Годишен финансиски извештај за работењето на АД МЕПСО во 2021 година


© 2022 МЕПСО. Сите права се задржани.