Пазар на балансна електрична енергија

Целта на процесот на балансирање е да се одржи рамнотежа помеѓу производството и потрошувачката (побарувачката) во системот. Отстапувањето на фреквенцијата од номиналната фреквенција произлегува од неурамнотеженоста помеѓу производството и побарувачката.

СЛУЖБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА БАЛАНСНА ЕЕ ги извршува следните активности:
 • Склучување на Договори за пренос на електрична енергија;
 • Изработка на електроенергетски биланси согласно Законот за енергетика;
 • Регистрација на учесниците на пазарот на електрична енергија за учество на аукциите за доделување на прекугранични преносни капацитети;
 • План и набавка на системски услуги;
 • Склучување на Договори за даватели на услуги за балансирање;
 • Склучување на Договори со балансно одговорни страни (БОС);
 • Водење на Регистарот на БОС и балансни групи;
 • Пресметка на цена на порамнување на отстапувањата и активирана балансна енергија;
 • План, набавка и испорака на електрична енергија за компензација на несакани отстапувања на контролната област во согласност со ENTSO-E регулативата;
 • Склучување на Договори за купопродажба на електрична енергија за покривање на несаканите отстапувања во електропреносната мрежа;
 • План и набавка на електрична енергија за покривање на загубите на електрична енергија во електропреносната мрежа;
 • Склучување на Договори за испорака на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа со најповолните понудувачи;
 
Балансно одговорни страни - БОС
Регистар на БОС и балансни групи
Даватели на балансни услуги
Регистар на Даватели на балансни услуги
Компензација на несакани отстапувања

Извештаи за балансен механизам

2020 година

Цена на порамнување

Месечна аукција на aFRR и mFRR балансен капацитет за секој месец одделно за 2021 година

Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за 2020 година


© 2021 МЕПСО. Сите права се задржани.