Пазар на балансна електрична енергија

Целта на процесот на балансирање е да се одржи рамнотежа помеѓу производството и потрошувачката (побарувачката) во системот. Отстапувањето на фреквенцијата од номиналната фреквенција произлегува од неурамнотеженоста помеѓу производството и побарувачката.

СЛУЖБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА БАЛАНСНА ЕЕ ги извршува следните активности:
 • Склучување на Договори за пренос на електрична енергија;
 • Изработка на електроенергетски биланси согласно Законот за енергетика;
 • Регистрација на учесниците на пазарот на електрична енергија за учество на аукциите за доделување на прекугранични преносни капацитети;
 • План и набавка на системски услуги;
 • Склучување на Договори за даватели на услуги за балансирање;
 • Склучување на Договори со балансно одговорни страни (БОС);
 • Водење на Регистарот на БОС и балансни групи;
 • Пресметка на цена на порамнување на отстапувањата и активирана балансна енергија;
 • План, набавка и испорака на електрична енергија за компензација на несакани отстапувања на контролната област во согласност со ENTSO-E регулативата;
 • Склучување на Договори за купопродажба на електрична енергија за покривање на несаканите отстапувања во електропреносната мрежа;
 • План и набавка на електрична енергија за покривање на загубите на електрична енергија во електропреносната мрежа;
 • Склучување на Договори за испорака на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа со најповолните понудувачи;
 
Правила за балансирање

Правила за балансирање - пречистен текст
Правила за балансирање
Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем од 22.12.2021 година
Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем од 29.11.2021 година
Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем од 30.06.2021 година
Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем од 12.01.2021 година
Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем од 21.02.2020 година
Правила за изменување и дополнување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем од 30.08.2019


Правила за набавка на aFRR балансен капацитет и aFRR балансна енергија - 2021
Анекс 1 Договор за набавка на aFRR балансен капацитет и балансна енергија - 2021
Анекс 1 Договор за набавка на aFRR балансен капацитет и балансна енергија - 2022

Правила за набавка на mFRR балансен капацитет и mFRR балансна енергија - 2021
Анекс 1 Договор за набавка на mFRR балансен капацитет и балансна енергија -2021
Анекс 1 Договор за набавка на mFRR балансен капацитет и балансна енергија -2022

Правила за набавка на aFRR балансен капацитет и aFRR балансна енергија за секундарна регулација - 2019
Анекс 1: Договор за набавка на aFRR балансен капацитет и балансна енергија
Анекс 2: Договор за набавка на aFRR балансен капацитет и балансна енергија за месечни аукции

Правилата за набавка на mFRR балансен капацитет и mFRR балансна енергија за терциерна регулација - 2019
Анекс 1: Договор за набавка на mFRR балансен капацитет и балансна енергија

Балансно одговорни страни - БОС
Регистар на БОС и балансни групи
Даватели на балансни услуги
Регистар на Даватели на балансни услуги
Компензација на несакани отстапувања
MMS (Market Management System)

Извештаи за балансен механизам

2022 година
2021 година
2020 година
Balancing Report – EBGL Article 60

Цена на порамнување

Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за 2023 година

Месечна аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за 2022 година

Месечна аукција на aFRR и mFRR балансен капацитет за секој месец одделно за 2021 година

Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за 2020 година


© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.