Службеник за усогласеност

Саша Максимовски
Службеник за усогласеност на     АД МЕПСО Скопје

sasa.maksimovski[at]mepso.com.mk

Службеникот за усогласеност (Compliance Officer) е именуван од органот на надзор на операторот на електропреносниот систем (види Одлука), по претходно Одобрување од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги.

Постапката за именување и разрешување, мандатот, делокругот на работа, работни обврски и овластувања, правата и обврските во однос на едукација и обука на вработените, забрана за вршење на друга професионална дејност, слободен пристап на информации на службеникот за усогласеност на АД МЕПСО-Скопје е пропишана со Правилникот за работењето, овластувањата, правата и обврските на службеникот за усогласеност.

Службеникот за усогласеност, ја следи реализацијата на Програмата, од аспект на:

  • независност, транспарентност, објективност и непристрасност во работењето на АД МЕПСО - Скопје,
  • оневозможување на дискриминација на корисниците на електропреносниот систем по било кој основ,
  • доверливост на деловните податоци на корисниците на електропреносниот систем,
  • координација и соработка на АД МЕПСО - Скопје со други оператори на електроелектроенергетски системи, размена на податоци со операторите на други електропреносни системи и учество во работата на регионални и меѓународни организации,
  • едукација и информирање на Управниот одбор на АД МЕПСО - Скопје и Надзорниот одбор на АД МЕПСО - Скопје и вработените на АД МЕПСО - Скопје во врска со постапување во согласност со начелата за независност, танспарентност и непристраност.

Службеникот за усогласеност е должен до Надзорниот одбор на АД МЕПСО - Скопје и Регулаторната комисија за енергетика да доставува годишни извештаи за спроведувањето на Програмата за усогласеност и за преземените мерки за нејзиното спроведување, како и за значителни прекршувања во спроведувањето.

Решение за одобрување на Годишниот извештај од РКЕВУ.

Решение за одобрување на Годишниот извештај од РКЕВУ.

Решение за одобрување на Годишниот извештај од РКЕВУ.

Решение за одобрување на Годишниот извештај од РКЕ.

Решение за одобрување на Годишниот извештај од РКЕ.


© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.