Пријавување неправилности

Со цел да се обезбеди транспарентност и објективност во работењето и спречување на дискриминаторно и коруптивно однесување во исполнувањето на обврската за обезбедување на јавна услуга од страна на АД МЕПСО - Скопје во функција на оператор на електропреносниот систем на територијата на Република Северна Македонија, Службеникот за усогласеност, во рамките на своите надлежности, има обврска да реагира по информации поврзани со констатирани неправилности, и тоа:
  • Конфликт на интереси
  • Протекување на доверливи информации
  • Нееднаков тртман кон корисниците на услуги
  • Неетичко однесување на вработените во АД МЕПСО
  • Несроведување на Програмата за усогласеност
  • Коруптивно однесување на вработените во АД МЕПСО.

Доколку сакате да пријавите одредена неправилност, Ве молиме пополнете го следниот формулар:
Ве молиме внесете порака!
chebotarev[at]mepso.com.mk

© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.