Ky njoftim synon të informojë me saktësi dhe vërtetësi qytetarët dhe të parandalojë përhapjen e dezinformatave në publik, si reagim ndaj sulmeve jokorrekte dhe akuzave të mediave të caktuara ndaj

Në bazë të nenit 19 të Statutit të Operatorit të sistemit elektropërçues të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shoqëria aksionare për përçim të energjisë elektrike dhe menaxhim me sistemin e
0
Kilometra rrjet i transmetimit me tension 110KV dhe 400KV
0
Kilometra largpërçues 400KV
0
Kilometra largpërçues 110KV

MEPSO përmes numrave nga 2010 deri në 2018

Pjesëmarrja në (%) e energjisë elektrike të tregtuar sipas çmimeve të tregut në energjinë elektrike të transferuar.
2010
25%
2011
32%
2012
40%
2013
38%
2014
44%
2015
41%
2016
42%
2017
45%
2018
50%

Adresa: Maksim Gorki Nr. 4 1000 Shkup

Telefonat: Kabineti i Drejtorit Gjeneral: +389 2 3149 811; Njësia OST: +389 2 3149 814; Njësia ORrT: +389 2 3149 813

Fax: +389 2 3111 160

e-mail: info[at]mepso.com.mk
© 2021 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.