0
Kilometra rrjet i transmetimit me tension 110KV dhe 400KV
0
Kilometra largpërçues 400KV
0
Kilometra largpërçues 110KV

MEPSO përmes numrave nga 2010 deri në 2018

Pjesëmarrja në (%) e energjisë elektrike të tregtuar sipas çmimeve të tregut në energjinë elektrike të transferuar.
2010
25%
2011
32%
2012
40%
2013
38%
2014
44%
2015
41%
2016
42%
2017
45%
2018
50%

Adresa: Maksim Gorki Nr. 4 1000 Shkup

Telefonat: Kabineti i Drejtorit Gjeneral: +389 2 3149 811; Njësia OST: +389 2 3149 814; Njësia ORrT: +389 2 3149 813

Fax: +389 2 3111 160

e-mail: info[at]mepso.com.mk
© 2022 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.