0
Kilometra rrjet i transmetimit me tension 110KV dhe 400KV
0
Kilometra largpërçues 400KV
0
Kilometra largpërçues 110KV

Adresa: Maksim Gorki Nr. 4 1000 Shkup

Telefonat: Kabineti i Drejtorit Gjeneral: +389 2 3149 811; Njësia OST: +389 2 3149 814; Njësia ORrT: +389 2 3149 813

Fax: +389 2 3111 160

e-mail: info[at]mepso.com.mk
© 2023 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.