Правила (Подзаконски акти)

Освен Законот за енергетика во кој е креирана правната рамка за електро-енергетската сфера постојат акти кои детално ги утврдуваат поставеноста и меѓусебните односи на сите корисници на преносната мрежа и учесници на пазарот на електрична енергија.
За дефинирање на позициите, привилегиите и обврските на учесниците на пазарот и на корисниците на преносната мрежа како и за регулирање на меѓусебните односи на учесниците на пазарот на електрична енергија постојат подзаконски правни акти кои ја регулираат оваа материја. За целосна транспарентност на АД МЕПСО во овој модул се поставени подзаконските акти: 


Мрежни правила за пренос на електрична енергија

Правила за пазар на електрична енергија

Правила за балансирање на електроенергетскиот систем

Правила за набавка на aFRR

Правила за набавка на mFRR

Правила за купување и продавање на електрична енергија за компензација на несаканите отстапувања

Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа

Правила за изменување и дополнување направилата за доделување на прекугранични преносникапацитети

Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети

Правила за формата, содржината и динамиката на доставување и објавување на податоци

Правила за постапка за пријавување и определување на надоместок на штета

Деловник за работа на Комисија за утврдување на штети и определување на износот на надоместокот на штети


План за намалување на загуби на електрична енергија во електропреносниот систем за период 2020-2023 година


© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.