Зголемен процент на реализирани инвестиции

Рејтинг на корисник: 5 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвезда
 

Нашата политика за развој и инвестиции со цел остварување на нашата визија за навремен и стабилен пренос на електрична енергија низ високонапонската мрежа, а воедно и управување со доверлив и стабилен електро-енергетски систем, во 2022 година претрпе големи измени, споредено со минатата година.

Домаќинското и одговорно работење заедно со политиката на штедење придонесе процентот на реализација на планираните инвестиции само за првото полугодие од оваа година да биде поголем од цела 2021 година.

Стратешкото планирање и управување на инвестициите во електро-енергетска мрежа ќе продолжи со уште позасилено темпо во периодот што следи, со една единствена цел подобрување на доверливоста и оперативноста на електро-енергесткиот систем.


© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.