Регистар на Даватели на балансни услуги

Број Име на Давател на балансни услуги Адреса БОС за Давателот на балансна услуга EIC код Договор за Давател
на балансни услуги
Датум на регистрација
1 АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 11-ти Октомври бр.9 Скопје АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 33XADELEMSKOPJEI 02-6929/2 29.11.2019
2 ТЕ-ТО АД Скопје 515 бр.8 Гази Баба - Скопје ТЕ-ТО АД Скопје 33XTE-TO-PRODUCA 09-1428/2 01.06.2020Балансни единици FCR aFRR mFRR RR Регулација на напон Black start
Хец Вруток Г1 да да да
Хец Вруток Г2 да да да
Хец Вруток Г3 да да да
Хец Вруток Г4 да да да
Хец Шпиље Г1 да да да
Хец Шпиље Г2 да да да
Хец Шпиље Г3 да да да
Хец Глобочица Г1 да да
Хец Глобочица Г2 да да
Хец Тиквеш Г1 да да да
Хец Тиквеш Г2 да да да
Хец Тиквеш Г3 да да да
Хец Тиквеш Г4 да да да
Хец Козјак Г1 да
Хец Козјак Г2 да
Хец Света Петка Г1 да
Хец Света Петка Г2 да
ТЕ Битола Блок 1 да да
ТЕ Битола Блок 2 да да
ТЕ Битола Блок 3 да да
ТЕ ТО Когел Г1 да
"ТЕ-ТО АД Скопје Когенеративна
електрана во комбиниран циклус"
да да

© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.