ОЕПС воведува нова интернет базирана ММС платформа

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Со помош на Market Management System (MMS) се овозможува менаџирање и размена на податоци помеѓу АД МЕПСО и учесниците на Пазарот на електрична енергија во Северна Македонија, и помеѓу АД МЕПСО и соседните Систем Оператори  со примена на ЕУ Регулативата и препораките на ENTSO-E.

ММS е составен од 3 функционални модули: Scheduling, Balancing и Settlement. Оваа платформа може да ја користи ОЕПС, соседните оператори на преносни системи како и сите учесници на пазарот во улога на производители, трговци, снабдувачи или даватели на помошни услуги.

Од 01.12.2022 набавувањето на aFRR и mFRR балансен капацитет и балансна енергија ќе се одвива преку Интернет базирана платформа.

ОЕПС го набавува целиот aFRR mFRR балансен капацитет и балансна енергија преку платформата. Во исклучителни случаи на технички проблеми ОЕПС ги прибира понудите со помош на други начини на комуникација, на пр. електронска пошта (e-mail) balancing.mepso[at]gmail.com


© 2024 МЕПСО. Сите права се задржани.