• Продолжува интензивната градба на 110  kV далекувод од ХЕЦ Вруток до Тетово
  • Продолжува интензивната градба на 110  kV далекувод од ХЕЦ Вруток до Тетово
  • Продолжува интензивната градба на 110  kV далекувод од ХЕЦ Вруток до Тетово
  • Продолжува интензивната градба на 110  kV далекувод од ХЕЦ Вруток до Тетово

Продолжува интензивната градба на 110 kV далекувод од ХЕЦ Вруток до Тетово

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Со првиот премин преку автопатот Скопје-Гостивар се интензивираат активностите за завршување на проектот со кој се врши замена на стариот еднсистемски со двосистемски 110 kV далекувод на потегот ХЕЦ Вруток -Тетово. Овој проект дава големи придобивки за преносната мрежа и зголемена доверливост во снабдувањето со електрична енергија во полошкиот регион. Во таа насока е фактот што со реконфигурација на мрежата, покрај постоечките четири 110 kV врски, со завршување на градежните работи ќе се добијат и две нови, со што значително ќе се подобрат конекциите помеѓу трафостаниците од овој регион.


© 2023 МЕПСО. Сите права се задржани.