Operatori i rrjetit të transmetimit

Në bazë të licencës së lëshuar nga Komisioni Rregullator i Energjetikës, në ShA MEPSO është themeluar njësia-Operatori i rrjetit të transmetimit (ORrT). Kjo njësi është subjekti më i madh për nga fushëveprimi dhe numri i të punësuarve në ShA MEPSO.

ORrT kujdeset për operueshmërinë dhe funksionalitetin e 2300 km. largpërçues me mbi 7040 shtylla, në nivelin e tensionit 35, 110, 220 dhe 400 kV. Kujdeset për pesë stacione transformatorësh me nëntë transformatorë të instaluar me gjithsej 3000 MVA në nivelin e tensionit 400 kV dhe 52 trafostacione të tjera në nivelin e tensionit 110 kV.

Struktura organizative e Njësisë së ORrT-së përbëhet nga kabineti i drejtorit, pesë departamente, shërbimi i automjeteve dhe departamenti i SShP-së

Departamenti i largpërçuesve

Departamenti i largpërçuesve është përgjegjës për funksionalitetin e rrjetit të transmetimit në Maqedoni. Kjo njësi organizative mirëmban rrjet të transmetimit- largpërçues, në gjatësi prej 2300 kilometrash me të cilin operon ShA MEPSO. Për realizimin e këtyre përgjegjësive, departamenti është i organizuar në dy shërbime dhe një departament. Ekipet përbëhen nga ekspertë të trajnuar për të mirëmbajtur rrjetin e largpërçuesit në mënyrë cilësore.

Departamenti i largpërçuesve përbëhet nga:

  • Departamenti për përgatitjen e largpërçuesve

Veprimtaritë e këtij departamenti kanë të bëjnë me:

- projekte të financuara nga BEI, BERZH, Banka Botërore dhe pjesëmarrja vetanake e ShA MEPSO;

 

- sigurimi i fletëpronësive dhe përgatitja e dokumentacionit për marrjen e miratimeve për shfrytëzimin e objekteve të reja;

 

- përgatitja e dokumentacionit të tenderit dhe vlerësimi i ofertave;

 

- pjesëmarrja në komisionet e projekteve, inspektimi i dokumentacionit të projektit urban, etj.

 

  • Shërbimi i mirëmbajtjes së largpërçuesve përfshin:

 

  • Ekipi i largpërçuesve Shkup
  • Ekipi i largpërçuesve Manastir
  • Ekipi i largpërçuesve Shtip
  • Ekipi i largpërçuesve Ohër
  • Departamenti i matjes

 

Shërbimi është përgjegjës për ruajtjen e funksionimit të besueshëm të largpërçuesve si pjesë e sistemit elektrotransmetues. Detyrat e tyre të punës konsistojnë në inspektime dhe revizione të rregullta të largpërçuesve, riparime dhe vënie në funksion të gjithçkaje që konstatohet si mangësi gjatë inspektimit të rregullt.

Ekipet e linjave të transmetimit përbëhen nga anëtarë të trajnuar të cilët janë në gjendje të riparojnë defektin në kohën më të shkurtër të mundshme, pavarësisht nga shkaku i vetë defektit. Inspektimet e linjave të transmetimit kryhen dy herë në vit, në pranverë dhe në vjeshtë, të ndjekura nga auditimet përkatëse.

 

  • Shërbimi i mirëmbajtjes së korridorit, përfshin:

 

- Ekipi - Shkup,

- Ekipi – Manastir,

- Ekipi – Shtip,

- Departamenti për mirëmbajtjen e ndërtimeve – Ohër

 

Shërbimi ka detyrimin të ruajë distancat e sigurisë së largpërçuesve nga masat drurore dhe vegjetacioni që rritet në brezat mbrojtës të largpërçuesve, me qëllim për të parandaluar shkeljen e distancave të sigurisë dhe për të parandaluar ndërprerjet dhe defektet e mundshme të largpërçuesve.

 

Gjithashtu, Shërbimi i mirëmbajtjes së korridorit punon për pastrimin e themeleve të shtyllave të tejmbushura, të groposura, si dhe riparimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve hyrëse të shtyllave të largpërçuesve.

Shërbimi i nxjerr të dhënat bazë për nevojat e punës nga raportet e inspektimeve periodike të largpërçuesve të paraqitura nga ekipet e LP.

Departamenti për mbrojtje Rele
Departamenti i rivitalizimit
Departamenti për kontroll teknik, mirëmbajtje dhe investigim të stacioneve të transformatorëve
Departamenti i stacioneve të transformatorëve
Shërbimi i automjeteve
Siguria dhe shëndeti në punë

© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.