Linja interkonektive 400 kV Manastir – Elbasan

Ndërtimi i linjës mbitokësore interkonektive 400 kV TS Manastir 2 - kufiri maqedono-shqiptar dhe TS 400/110 kV Ohër.
e interkonektive 400 kV TS Manastir 2 - kufiri maqedono-shqiptar dhe TS 400/110 kV Ohër. Si pjesë e ndërlidhjes, parashikohet ndërtimi i një trafostacioni të ri 400/110 kV në rajonin e Ohrit-Strugës, i cili do të tejkalojë problemet që ekzistojnë në pjesën jug-perëndimore të rrjetit të transmetimit. Projekti interkonektiv 400 kV Manastir (Republika e Maqedonisë së Veriut) - Elbasan (Republika e Shqipërisë) është një nga tre projektet e   Evropës Juglindore për të cilat komuniteti i donatorëve / financuesve të projekteve të energjisë nga Komisioni Evropian ka shfaqur interes, (donatorë / financues të IPA programit me shumë përdorues në të cilin është vendosur instrument i ri për të mbështetur zhvillimin ekonomik në rajon - Kuadri i Investimeve i Ballkanit Perëndimor (WBIF)Si pjesë e ndërlidhjes, parashikohet ndërtimi i një trafostacioni të ri 400/110 kV në rajonin e Ohrit-Strugës, i cili do të tejkalojë problemet që ekzistojnë në pjesën jug-perëndimore të rrjetit të transmetimit. Projekti interkonektiv 400 kV Manastir (Republika e Maqedonisë së Veriut) - Elbasan (Republika e Shqipërisë) është një nga tre projektet e   Evropës Juglindore për të cilat komuniteti i donatorëve / financuesve të projekteve të energjisë nga Komisioni Evropian ka shfaqur interes, (donatorë / financues të IPA programit me shumë përdorues në të cilin është vendosur instrument i ri për të mbështetur zhvillimin ekonomik në rajon - Kuadri i Investimeve i Ballkanit Perëndimor (WBIF)Si pjesë e ndërlidhjes, parashikohet ndërtimi i një trafostacioni të ri 400/110 kV në rajonin e Ohrit-Strugës, i cili do të tejkalojë problemet që ekzistojnë në pjesën jug-perëndimore të rrjetit të transmetimit. Projekti interkonektiv 400 kV Manastir (Republika e Maqedonisë së Veriut) - Elbasan (Republika e Shqipërisë) është një nga tre projektet e   Evropës Juglindore për të cilat komuniteti i donatorëve / financuesve të projekteve të energjisë nga Komisioni Evropian ka shfaqur interes, (donatorë / financues të IPA programit me shumë përdorues në të cilin është vendosur instrument i ri për të mbështetur zhvillimin ekonomik në rajon - Kuadri i Investimeve i Ballkanit Perëndimor (WBIF)Si pjesë e ndërlidhjes, parashikohet ndërtimi i një trafostacioni të ri 400/110 kV në rajonin e Ohrit-Strugës, i cili do të tejkalojë problemet që ekzistojnë në pjesën jug-perëndimore të rrjetit të transmetimit. Projekti interkonektiv 400 kV Manastir (Republika e Maqedonisë së Veriut) - Elbasan (Republika e Shqipërisë) është një nga tre projektet e   Evropës Juglindore për të cilat komuniteti i donatorëve / financuesve të projekteve të energjisë nga Komisioni Evropian ka shfaqur interes, (donatorë / financues të IPA programit me shumë përdorues në të cilin është vendosur instrument i ri për të mbështetur zhvillimin ekonomik në rajon - Kuadri i Investimeve i Ballkanit Perëndimor (WBIF)Si pjesë e ndërlidhjes, parashikohet ndërtimi i një trafostacioni të ri 400/110 kV në rajonin e Ohrit-Strugës, i cili do të tejkalojë problemet që ekzistojnë në pjesën jug-perëndimore të rrjetit të transmetimit. Projekti interkonektiv 400 kV Manastir (Republika e Maqedonisë së Veriut) - Elbasan (Republika e Shqipërisë) është një nga tre projektet e   Evropës Juglindore për të cilat komuniteti i donatorëve / financuesve të projekteve të energjisë nga Komisioni Evropian ka shfaqur interes, (donatorë / financues të IPA programit me shumë përdorues në të cilin është vendosur instrument i ri për të mbështetur zhvillimin ekonomik në rajon - Kuadri i Investimeve i Ballkanit Perëndimor (WBIF). Komiteti Drejtues i WBIF miratoi donacionin për përgatitjen e një Studimi të Fizibilitetit, Studimi i VNM-së për projektin 400 kV interkoneksion Manastir (Maqedonia e Veriut) - Elbasan (Shqipëri). Projekti me emrin WB4bis-REG-ENE-01 do të zbatohet nga një konsorcium ekspertësh ndërkombëtarë të udhëhequr nga COWI (Danimarkë), ndërsa donatorët / financuesit e këtij projekti janë Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe KfW.
Документација

Студија за изводливост и ОВЖССА за 400 kV далновод Елбасан (АЛ) -Битола (МК)

Известување за намера за изведување проект

Студија за ОВЗС - 400 kV ДВ Битола - македонско/албанска граница

Анекс 1.1

Анекс 1.2

Анекс 1.3

Анекс 1.4

Анекс 1.5.1

Анекс 1.5.2

Анекс 1.6

Анекс 1.7

Анекс 1.8

Нетехничко резиме НТР ОВЗС 400 kV ДВ Битола - мак./алб. граница

Акционен план ЕСАП - ОВЗС - 400 kV ДВ Битола - мак./алб.граница

План за вклучување заинтересирани страни СЕП - ОВЗС - 400 kV ДВ Битола - мак./алб. граница

Финална Студија за ОВЖС - 400 kV ДВ Битола - македонско/албанска граница

Финално не-техничко резиме НТР ОВЗС 400 kV ДВ Битола - мак./албанска граница

Финален акционен план ЕСАП - ОВЗС - 400 kV ДВ Битола - мак./албанска граница

План за вклучување заинтересирани страни во Македонија, јуни 2015 година

Рамка за откуп на земјиште и надомест (РОСТ)

Нетехничко резиме за проектот - интерконекција Битола - Елбасан

Еколошки и социјален акциски план -интерконекција Битола-Елбасан

Летен сезонски извештај: Студија за истражувања на ранливи таксономскигрупи од фауната (птици и лилјаци) долж 400 kV ДВ ТС Битола 2 – граница со Албанија и ТС Охрид

Есенски сезонски извештај: Студија за истражувања на ранливи таксономскигрупи од фауната (птици и лилјаци) долж 400 kV ДВ ТС Битола 2 – граница со Албанија и ТС Охрид

Зимски сезонски извештај: Студија за истражувања на ранливи таксономски групи од фауната (птици и лилјаци) долж 400 kV ДВ ТС Битола 2 – граница со Албанија и ТС Охрид

Пролетен сезонски извештај: Студија за истражувања на ранливи таксономскигрупи од фауната (птици и лилјаци) долж 400 kV ДВ ТС Битола 2 – граница со Албанија и ТС Охрид

Годишен извештај: Студија за истражувања на ранливи таксономскигрупи од фауната (птици и лилјаци) долж 400 kV ДВ ТС Битола 2 – граница со Албанија и ТС Охрид


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.