АД МЕПСО согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер на својата интернет страница објавува листа на информации

Информации од јавен карактер

АД МЕПСО согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер на својата интернет страница објавува листа на информации класифицирани во оваа категорија како и одговорни лица кои постапуваат по Вашите барања.

По Вашите барања постапува  

Андреј Јосифовски
Тел.(02) 3149 871
email: andrej.josifovski[at]mepso.com.mk
info[at]mepso.com.mk

Виолета З. Стојановска
Тел.(02) 3149 093
email: violeta.zajkova[at]mepso.com.mk
info[at]mepso.com.mk


Листа со информации од јавен карактер за АД МЕПСО

Барање за пристап до информации од јавен карактер (PDF) 

Барање за пристап до информации од јавен карактер (DOC) 

Годишен извештај за постапување по Барања за ПИЈК за 2020 год.

Статут на операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија 

Годишен план за спречување на корупцијата 


© 2021 МЕПСО. Сите права се задржани.