Sektori i Çështjeve Juridike dhe të Përgjithshme

Sektori për Çështje Juridike dhe të Përgjithshme:

 • organizon dhe koordinon çështje juridike dhe të përgjithshme
 • propozon inicimin  e procedurës për miratimin e akteve, përkatësisht ndryshimin  dhe plotësimin e akteve ekzistuese, në përputhje me rregulloret ligjore;
 • monitoron organizimin në Shoqëri  dhe jep propozime për përmirësimin e aktiviteteve të punës ;
 • përfaqëson Shoqërinë përpara gjykatave dhe organeve të tjera dhe ofron ndihmë juridike për njësitë dhe sektorët e Shoqërisë;
 • zgjidh marrëdhëniet juridike-pronësore  në procedura specifike dhe regjistron pasuritë e paluajtshme në institucionet shtetërore
 • përgatit propozime për akte;
 • përgatit kontrata dhe jep mendime mbi ofertat dhe kontratat e pranuara nga aspekti juridik;
 • përcakton nevojat për personel, organizon zhvillimin profesional dhe trajnimin e stafit dhe organizon kontrollimin e herëpashershëm të aftësive profesionale të punëtorëve për kryerjen e detyrave të caktuara;
 • siguron ndihmë profesionale për organin e shkallës së dytë në ushtrimin e të drejtave të punës;
 • kryen punën administrative-profesionale dhe administrative-teknike në lidhje me sigurimin shëndetësor dhe regjistrimin / çregjistrimin e punonjësve në Shoqëri;
 • organizon shpërndarjen në kohë të materialeve për mbledhjet e Këshillit  Drejtues,Këshillit Mbikëqyrës dhe organeve të tjera, kujdeset për cilësinë e tyre dhe përputhshmërinë  me ligjin dhe aktet e Shoqërisë në bashkëpunim me shërbimin e organeve të  menaxhimit në kabinetin e Drejtorit  Gjeneral;
 • organizon dhe siguron rregullisht, në kohë të plotë dhe sipas përmbajtjes dhe formës, kujdeset për disiplinë gjatë punës  në sektor;
 • raportim dhe informacion të  disponueshëm;
 • organizon dhe monitoron realizimin dhe funksionimin e sigurisë gjatë punës në Shoqëri ;
 • bashkëpunon me organizata dhe institucione që merren me çështje brenda fushës së punës së sektorit
 • bashkëpunon me institucione shkencore dhe ekspertë në fushën e drejtësisë ;
 • bashkëpunon me sektorët përkatës për çështje juridike në shoqër tjera elektroenergjetike .
 • kryen edhe  detyra  tjera brenda fushësveprimit të saj.
 • kryen veprimtari të tjera të autorizuara nga Këshilli Drejtues

 

Sektori për Çështje Juridike dhe të Përgjithshme është i organizuar në format e mëposhtme organizative:

 • Drejtori
 • Kabineti i Drejtorit të Sektorit për Çështje Juridike dhe të Përgjithshme
 • Departamenti për Çështje Juridike
  • Shërbimi për Çështje Juridike
  • Shërbimi i organeve të menaxhimit
 • Departamenti për Çështje pronësore-juridike
  • Shërbimi i Eksproprijimit
  • Shërbimi gjeodezik
  • Shërbimi i monitorimit të pasurisë dhe i sigurimit të provave
 • Departamenti i Burimeve Njerëzore
  • Shërbimi për selektim, zhvillim profesional dhe planifikim
  • Shërbimi për punë administrative të stafit, kompensimet dhe beneficionet
 • Departamenti për Çështje të Përgjithshme
  • Shërbimi i sigurisë
  • Shërbimi për Çështje të Përgjithshme
  • Arkivi
  • Bifeja
  • Shërbimi për mirëmbajtje teknike dhe i higjienës

© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.