Raportimi i parregullsive

Me qëllim të sigurimit të transparencës dhe objektivitetit gjatë punës  dhe parandalimin e sjelljes diskriminuese dhe korruptive në përmbushjen e detyrës për të ofruar shërbim publik nga ana e ShA MEPSO - Shkup në funksion të operatorit të sistemit elektrotransmetues  në territorin e Republikës së Maqedonisë së  Veriut,Nëpunësi për harmonizim  , brenda kompetencave të veta, ka për detyrë të reagojë ndaj informacionit në lidhje me parregullsitë e identifikuara, si më poshtë:

  • Konflikt interesi
  • Rrjedhja e informacionit konfidencial
  • Trajtim jo i barabartë ndaj shfrytëzuesëve të shërbimeve
  • Sjellje joetike e punonjësve në ShA MEPSO
  • Mos implementimi i Programit për Harmonizim
  • Sjellje korruptive e punonjësve në ShA MEPSO.

 

Nëse dëshironi të raportoni ndonjë parregullsi, ju lutemi plotësoni formularin në vijim:
Ju lutemi plotësoni fushën!
chebotarev[at]mepso.com.mk

© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.