INFORMACION PËR PUBLIKUN

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Në interes të informimit të plotë dhe objektiv të publikut, ShA MEPSO obligohet të sqarojë pjesën e raportit të ESHR-së që i referohet pretendimeve të kompanive tregtare-PPB.

Siç dihet, në gjysmën e dytë të vitit 2021, në kulmin e krizës më të madhe energjetike, çmimi i energjisë elektrike në tregjet botërore filloi të ngrihej dukshëm, gjë që çoi në disbalancë të madhe sistemin elektroenergjetik nga disa kompani të tregtimit të energjisë elektrike - PPB, dhe ndërprerje në shpërndarjen e sasive të dakorduara të energjisë elektrike. Kjo situatë shkaktoi vështirësi në pagesën e kërkesave të disa prej PPB-ve.

Sektori për Çështje Financiare, pas marrjes së njoftimit nga takimet e mbajtura nga Dega e OEPS-së me PPB (kompanitë që tregtojnë energji elektrike) thekson se do të jetë jashtëzakonisht e vështirë të arkëtohen kërkesat nga disa palë përgjegjëse të bilancit. Për këtë arsye, janë bërë Marrëveshje për riprogramimin e dëmeve në përputhje me Dekretin e Qeverisë për situatat e krizës (SL.246, datë 02.11.2021), të cilat kanë një afat shlyerje më të gjatë se një vit.

Për këto arsye ShA MEPSO vlerësoi se është e nevojshme të bëhet një operacion kontabël, duke rezervuar kostot për korrigjimin e vlerës së të arkëtueshmeve të papaguara, që nuk nënkupton shlyerjen e të arkëtueshmeve siç janë paraqitur në publik, d.m.th. ShA MEPSO ka marrë të gjitha masat për inkasimin, gjegjësisht për të gjitha PPB-të që kanë borxh, është iniciuar procedurë gjyqësore dhe xhiro llogaritë e tyre janë bllokuar para përmbaruesit kompetent.

ShA MEPSO bëri një rezervë për të shprehur një rezultat financiar më real në fund të vitit sepse ai rezultat ka një ndikim kyç në shumën e tarifës së transmetimit të përcaktuar nga KRrE bazuar në rezultatin financiar të MEPSO-s (shuma e të hyrave dhe të dalurave si dhe fitimi). MEPSO ka dorëzuar aplikacionin në KRrE për tarifë transmetimi në maj të vitit 2022. dhe KRrE vendosën në qershor 2022. Nëse të dhënat reale financiare për fitimin e realizuar të kompanisë nuk i dorëzohen Komisionit Rregullator të Energjetikës, kjo do të ndikojë përfundimisht në shumën e tarifës së transmetimit me të cilën MEPSO duhet të punojë në vitin e ardhshëm. Në kushtet kur u konstatua mosarkëtueshmëria e pretendimeve të specifikuara në Raport dhe duke marrë parasysh kohën e aplikimit për tarifat e transmetimit tek rregullatori, ShA MEPSO vendosi të bëjë një rezervim.

Theksojmë edhe një herë se kërkesat e cekura janë të regjistruara në librat afarist të ShA MEPSO dhe në asnjë rast nuk janë shlyer.

Si rezultat i rekomandimeve të EShR-së, pika 4.3.11 e raportit përfundimtar lidhur me korrigjimin e vlerës, përkatësisht rezervimin e mjeteve, ShA MEPSO vazhdon me aktivitetet për arkëtimin e kërkesave monetare të papaguara.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.