Konkurs për ndarjen e 3 bursave për studentë në Fakultetin Teknik- Manastir

Vleresimi aktual: 2 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Operatori i sistemit elektrotransmetues i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shoqëri Aksionare për transmetimin e energjisë elektrike dhe menaxhimin e sistemit elektroenergjet, në pronësi shtetërore Shkup -ShA MEPSO), me seli në rrugën Maksim Gorki 4, 1 000 Shkup sipas Vendimit të Këshillit Drejtues KD nr. 02-5455 / 5 datë 11.09.2020, më 15.09.2020 shpall:

KONKURS

për ndarjen  e 3 bursave për studentë në Fakultetin Teknik Manastir  në Universitetin "Shën Kliment Ohridski", Manastir

Të drejtë pjesëmarrje kanë vetem studentët e rregullt në Fakultetin Teknik Manastir të cilët janë regjistruar për herë të parë në vitin e parë të studimeve në vitin akademik 2019/2020, të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
- të jetë student i rregullt i regjistruar në ciklin e parë të studimeve për herë të parë në vitin e parë në vitin akademik 2019/2020;
- nota mesatare e studentit deri në datën e aplikimit të mos jetë më e vogël se 8.0;
- studenti të mos jetë shfrytëzues i ndonjë burse nga ndonjë institucion tjetër,institucion apo kompani;
- të jetë qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga Komisioni i Bursave i përbërë nga3 (tre) anëtarë, si vijon:
2 (dy) anëtarë nga radhët e punonjësve të ShA MEPSO Shkup dhe 1 (një) anëtar nga Fakulteti Teknik në Manastir.
Përzgjedhja e kandidatëve për të drejtën e bursës do të bëhet në bazë të arritjeve mesatare të studentit deri në datën e aplikimit, pikët e fituara gjatë regjistrimit në fakultet dhe rezultatet e arritura gjatë intervistës, e cila do të zhvillohet nga Komisioni i Bursave sipas metodologjisë së mëposhtme:

- pikët maksimale të arritura deri në ditën e aplikimit, maksimumi 70 pikë;
- pikët e fituara gjatë regjistrimit në fakultet, maksimumi 25 pikë;
- rezultatet nga intervista e realizuar, maksimumi 5 pikë.

Shuma totale e bursës vjetore është 60,000.00 denarë dhe përbëhet nga dy pagesa gjashtëmujorshe prej 30,000 (tridhjetë mijë) denarë. Një marrëveshje për bursë do të nënshkruhet me kandidatin e përzgjedhur.

Secili kandidat plotëson dhe nënshkruan personalisht një aplikacion i cili duhet të përmbajë gjeneralët e tij / saj: emrin, mbiemrin, adresën e banimit dhe telefonin e kontaktit.
Së bashku me aplikimin si dëshmi për plotësimin e kushteve për aplikim, secili kandidat duhet të paraqesë:
- kopje të dokumentit të identifikimit personal,
- letër motivuese e CV-së;
- Certifikatë për provimet e mbartura të cilat do të përcaktojnë një mesatare prej 8.00 e më lartë të lëshuar nga Fakulteti Teknik Manastir - Universiteti "Shën Kliment Ohridski" në Manastir;
- Certifikatë e lëshuar nga Fakulteti Teknik Manastir që kandidati është regjistruar në vitin II akademik në Fakultetin Teknik në Manastir në Universitetin "Shën Kliment Ohridski", në vitin akademik 2020/2021;-

- Deklaratë e vetënënshkruar se heq dorë nga një bursë tjetër nëse merr një bursë nga MEPSO;

Shpallja është e hapur për 10 (dhjetë) ditë pune nga dita e shpalljes.

Kandidatët mund të paraqesin dokumentacionin e mësipërm në arkivin e MEPSO-s ose ta dërgojnë atë me postë të regjistruar në:

ShA MEPSO Shkup
-Rruga Maksim Gorki Nr. 4,
1000 Shkup, RMV.


© 2023 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.