• Debat publik për propozim të rregullave të rrjetit për transmetim të energjisë elektrike të ShA MEPSO
  • Debat publik për propozim të rregullave të rrjetit për transmetim të energjisë elektrike të ShA MEPSO
  • Debat publik për propozim të rregullave të rrjetit për transmetim të energjisë elektrike të ShA MEPSO

Debat publik për propozim të rregullave të rrjetit për transmetim të energjisë elektrike të ShA MEPSO

Vleresimi aktual: 2 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Komisioni rregullator i Energjetikës dhe shërbimeve të ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut organizoi debat publik me ç'rast prezentoi plan-propozimin për rregullat e rrjetit për transmetim të energjisë elektrike të MEPSO-s.

Bëhet fjalë për akt nënligjor që përcakton përgjegjësitë që ka MEPSO, të gjithë që përdorin drejtëpërdrejtë sistemin e transmetimit të energjisë elektrike siç janë : Cranfield Haundry, Buçim, OKTA, Makstil, Arcelor Mittal, Usje, Jugohrom-Feroalojs, Skopski Leguri ,Feni Industri, Hekurudhat e Maqedonisë, prodhues që janë të lidhur me sistemin e transmetimit të energjisë si dhe operatorë të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike (Elektrodistribucija DOOEL Shkup dhe ESM Energjetika)

Kryetari i Komisionit Rregullator të Shërbimeve të Energjisë dhe Ujërave të Republikës së Maqedonisë së Veriut Marko Bislimoski potencoi se me rregullat e reja të rrjetit bëhet harmonizimi rregullator kombëtar dhe evropian.

Komisioni Rregullator i energjetikës monitoron nga afër proceset e futjes së rregulloreve evropiane në legjislacionin vendas. Republika e Maqedonisë së Veriut ka për detyrë të bartë rregullat evropiane në ligjin vendas, konkretisht dy rregulloret e lidhjes së prodhuesve dhe konsumatorëve, të cilat janë pjesë e obligimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e bashkësisë së energjetikës. Marko Bislimoski, Presidenti i Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe shërbimeve të ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut deklaroi se vetëm me zbatim konsekuent të vazhdueshëm të angazhimeve të ndërmarra, vendi mund të ruajë epitetin e kampionit të energjetikës.

Me rregullat e rrjetit, përveç detyrimeve të marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara, bëhet azhurnimi dhe rafinimi i dispozitave të rregullave ekzistuese të rrjetit për transmetimin e energjisë elektrike, në mënyrë që të mundësohet zbatimi më i thjeshtë i rregullave nga përdoruesit i rrjetit të transmetimit. Drejtoresha e MEPSO-s Eva Shukleva potencoi se me rregullat e rrjetit mundësohet transparencë në funksionimin e të gjithë përdoruesve të sistemit të transmetimit.

"Sipas Ligjit të Energjetikës, SHA MEPSO është e detyruar sipas miratimit paraprak nga Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe Ujit, të miratojë rregullat e rrjetit për transmetimin e energjisë elektrike dhe ti publikojë në Gazetën Zyrtare, si dhe në faqen e internetit. Rregullat e rrjetit rregullojnë kërkesat minimale teknike për kyçje dhe qasje të hapur në rrjetin e transmetimit, si dhe tiparet për shfrytëzimin dhe planifikimin e rrjetit të transmetimit. Me rregullat e rrjetit sigurohet transparencë në funksionimin e punës e të gjithë përdoruesve të rrjetit të transmetimit, në kushtet e tregut dhe ruajtjen e një niveli të lartë të cilësisë së shërbimeve teknike për transmetimin dhe furnizimin me energji elektrike. Harmonizimi i rregullave sipas rregullores evropiane rezulton në përmirësimin e cilësisë së energjisë elektrike të furnizuar përmes sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, si dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara nga SHA MEPSO për klientët. Në rregullat e rrjetit transferohen rregullatoret evropiane të cilat kanë lidhje me kyçjen e prodhuesëve dhe konsumatorëve në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike të AD MEPSO ", tha Eva Shukleva, drejtoresha e MEPSO-s. Rregullat e rrjetit paraqesin akt nënligjor që specifikon parashikimin e konsumit të energjisë elektrike në detaje.


© 2023 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.