Pasqyrë e punëve ndërtimore të projektit për ndërtimin e largpërçuesit 110 kV TS Veles - TS Ovçe Pole

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 
Ndërtimi i largpërçuesit 110 kV që lidh nënstacionet në Veles dhe Ovçe Pole vazhdon pa ndërprerje.

Drejtori gjeneral i Sh.A. MEPSO Syrija Rashidi së bashku me zv.drejtorin Nikola Rilak dhe ekipin e projektit, sot kanë vizituar disa kantiere në afërsi të fshatit Mamutçevë dhe komunës së Lozovës, ku po zhvillohen aktivitetet e planifikuara ndërtimore.

Kontraktori i punimeve, konsorciumi Largpërçues dhe Elnos, sot vendosi katër shtylla të reja rrjetë çeliku, dhe në të njëjtën kohë po bëhet tokëzimi dhe gërmimi në disa lokacione të tjera shtyllash.

Rehabilitimi i kësaj linje largpërçuesi është kryer në trasenë ekzistuese të linjës ajrore që daton në vitin 1960.

Modernizimi i rrjetit të transmetimit të këtij lloji është i një rëndësie të veçantë në kushtet e një tendence në rritje për ndërtimin e kapaciteteve për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme të energjisë.

© 2023 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.