Rregullat (Aktet nënligjore)

Përveç Ligjit për Energjetikë, në të cilin është krijuar korniza ligjore për sferën elektro-energjetike ekzistojnë akte që përcaktojnë në detaje pozitën dhe marrëdhëniet e ndërsjella të të gjithë përdoruesve të rrjetit të transmetimit dhe pjesëmarrësve në tregun e energjisë elektrike.
Për përcaktimin e pozitave, privilegjeve dhe detyrimeve të pjesëmarrësve në treg dhe përdoruesve të rrjetit të transmetimit, si dhe për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella të pjesëmarrësve në tregun e energjisë elektrike, ekzistojnë akte nënligjore që rregullojnë këtë çështje. Për transparencë të plotë të ShA MEPSO, ky modul përmban aktet nënligjore: 


Rregulla të rrjetit për transmetimin e energjisë elektrike (MK)

Rregulla të tregut të energjisë elektrike (MK)

Rregulla për balancimin e sistemit elektroenergjetik (MK)

Rregulla të prokurimit aFRR (MK)

Rregulla të prokurimit mFRR (MK)

Rregulla për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për kompensimin e devijimeve të padëshiruara (MK)

Rregulla për prokurimin e energjisë elektrike për të mbuluar humbjet në rrjetin elektrotransmetues (MK)

Rregulla për ndryshimin dhe plotësimin e procedurave për alokimin e kapaciteteve transmetuese ndërkufitare (MK)

Rregulla për alokimin e kapaciteteve transmetuese ndërkufitare (MK)

Rregulla për formën, përmbajtjen dhe dinamikën e paraqitjes dhe publikimit të të dhënave (MK)

Rregulla për procedurën e raportimit dhe përcaktimit të kompensimit të dëmit (MK)

Rregulle për punën e Komisionit për përcaktimin e dëmit dhe caktimin e masës së kompensimit të dëmit (MK)


Plani për reduktimin e humbjeve të energjisë elektrike në sistemin elektrotransmetues për periudhën 2020-2023 (MK)


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.