Publikime të MEPSO-s

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 
Dimensionimi i rezervave të sistemit në sistemin maqedonas për skenarë me kapacitete të mëdha nga BRE-të
Strategjia për rikonstruksion/rivitalizimi i rrjetit të transmetimit
Plani për zhvillimin e sistemit elektroenergjetik 2021 - 2030
Plani për zhvillimin e sistemit elektroenergjetik 2020 - 2029
Plani për zhvillimin e sistemit elektroenergjetik 2022 - 2031
Plani për zhvillimin e sistemit elektroenergjetik 2023 - 2032
Parashikimet afatgjata për nevojat e energjisë elektrike dhe fuqisë - 2019
Parashikimet afatgjata për nevojat e energjisë elektrike dhe fuqisë - 2020
Parashikimet afatgjata për nevojat e energjisë elektrike dhe fuqisë - 2021
Parashikimet afatgjata për nevojat e energjisë elektrike dhe fuqisë – 2022
Studime në kuadër të grantit të WBIF

© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.