На почеток > Финансиски извештај > Извештај за парични токови

Извештај за парични токови

ПОЗИЦИЈА
Ознака на АОП
2007
2008
А)Готовински текови од деловни активности (053 до 064)
052
-154,755,765.00
304,598,311.00
Нето добивка / загуба по оданочување
053
-1,683,049,041.00
-279,369,019.00
Трошоци кои не повлекуваат користење на парични средства
Амортизација
054
295,818,464.00
268,787,090.00
Расходи од отпис на побарувања
055
Готовински текови  од работење
Зголемување/намалување на залихи
056
19,634,368.00
-1,472,201.00
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи минус отпис на побарувања
057
-386,966,277.00
3,239,275,104.00
Зголемување/намалување на побарувања за аванси
058
-1,197,847.00
1,068,545.00
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања
059
-1,832,995.00
2,173,779.00
Зголемување/намалување на АВР
060
-56,581,641.00
-27,131,827.00
Зголемување/намалување  обврски спрема добавувачи
061
1,729,833,593.00
3,065,638,077.00
Зголемување/намалување  обврски за примени аванси
062
400,966.00
Зголемување/намалување  на останати краткорочни обврски
063
-168,646,374.00
53,487,465.00
Данок од добивка
Зголемување/намалување на ПВР
064
98,231,985.00
113,016,486.00
Б)Готовински текови од инвестициони активности (АОП 066 до 069)
065
-191,932,077.00
78,315,457.00
Нематеријални и материјални вложувања
066
-938,178,419.00
-566,752,417.00
Зголемување/намалување на долгорочни вложувања
066
121,309,281.00
-102,030.00
Зголемување/намалување на долгорочни побарувања
068
Зголемување/намалување на краткорочни финансиски вложувања
069
Зголемување/намалување на долгорочни обврски
624,937,061.00
645,169,904.00
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
070
-346,687,842.00
382,913,768.00
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОК НА ГОДИНА
071
804,118,692.00
457,430,850.00
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈ НА ГОДИНА
072
457,430,850.00
840,344,618.00