Испрати по е-пошта

План за ремонти на интерконективни и внатрешни далекуводи во преносната мрежа