Испрати по е-пошта

Ftesë publike për oferten FP-01/2020

Në bazë të nenit 19 të Statutit të Operatorit të Sistemit të Transmisionit të Republikës së Maqedonisë Veriore, Shoqëria Aksionare për Transmetimin e Energjisë Elektrike dhe Menaxhimin e Sistemit të Energjisë Elektrike, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 215/2019) Neni 78, paragrafi (2) i Ligjit për Energji të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 96/2018), Rregullat e furnizimit me energji elektrike për të mbuluar humbjet në Rrjetin e Transmisionit të Energjisë Elektrike, të miratuar me Vendimin e Komisioni Rregullator për Energjinë dhe Shërbimet e Ujit (KRrSHU) nr. 12-3381 / 2 të datës 18.11.2019 dhe nenit 23, paragrafi 1, pika 10 të Ligjit për Prokurimin Publik (Gazeta Zyrtare nr. 24/2019), SHA  MEPSO shpall:

                                                    Ftesë publike për oferten  FP-01/2020

Të nderuar

Operatori i Sistemit të Transmetimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shoqata Aksionare e Transmetimit të Energjisë Elektrike dhe Menaxhimin e Sistemit të Energjisë Elektronike SHA MEPSO zbaton një procedurë të dhënies së kontratës për furnizimin me energji elektrike për të mbuluar humbjet në rrjetin e transmisionit të energjisë elektrike për vitin 2020 nëpërmjet shpalljes publike.

FP - 01/2020 në përputhje me Rregullat e furnizimit me energji elektrike për të mbuluar humbjet në rrjetin e energjisë, të miratuar nga Komisioni Rregullator i Energjisë dhe Ujit.

Ju lutemi   dorëzoni ofertën  tuaj për lëndën e lartpërmendur të kontratës për siguri
min e energjisë elektrike për të mbuluar humbjet në rrjetin e transmisionit për vitin 2020, më së voni deri më 11.12.2019 në ora 11:00 (me kohën lokale) me postë në adresën më poshtë ose personalisht duke u paraqitur në arkivin e Sh.A MEPSO.

Në web faqen e ShA  MEPSO - www.mepso.mk, do të publikojë dokumentacionin për thirrjen publike që përmban të gjitha informacionet që do t'ju ndihmojnë të përgatitni ofertën. Dokumentacioni përbëhet nga pjesët vijuese: udhëzimet e ofertuesit, specifikimet teknike, modeli i kontratës dhe forma e ofertës.

Ofertuesit, dokumentacionin e ploto dhe PAKETËN e aplikimit  mund ta marrin  në ambientet e SHA MEPSO, Rr. Maxim Gorki Nr.4, Shkup, kati III, dhoma nr. 313 prej 11:30 deri 14:30, ose me kërkesë të tyre mund të ju dërgohet nëpërmjet postës, në ç'rast duhet të sigurojnë provën e pagesës prej 50,00 EUR në llogari:

- Llogari në denarë: 530010100845304 - Ohridska Banka Shkup ose

210059337810365 - Tutunska Banka Shkup ose2

00001086598648 - Stopanska Banka Shkup ose

320000000076830 - Centralna Kooperativna Banka Shkup

Llogari Devizore: IBAN: MK 07530901000383053,

SWIFT: OHRDMK22; Ohridska banka Shkup,

- numri i llogarisë: 1470100038307

qëllimi pagesor: për Ftesën Publike nr. JP-01/2020

Adresa: rr. Maxim Gorki Nr. 4, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut,

Personi kontaktues: Spase Pavlovski, telefon: ++ 389 75 226 783,

Email: spaski@mepso.mk,

Hapja e ofertave do të jetë publike dhe do të realizohet në datën 11.12.2019 në ora 11:00 (me kohë lokale) në ambientet e SHA MEPSO në Rr. Maxim Gorki Nr.4 Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut.SHA MEPSO - Shkup

Објавена на: 12/2/2019 11:07:00 AM