Испрати по е-пошта

Одлука за раскинување на Договорот за учество на пазарот на електрична енергија со Друштвото за трговија и услуги ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО СКОПЈЕ

Одлука за раскинување на Договорот за учество на пазарот на електрична енергија со Друштвото за трговија и услуги ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО СКОПЈЕ

Согласно член 28 став 3 од Правилата на пазар на електрична енергија АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ на ден 01.12.2017 година донесе одлука за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-4279 од 20.07.2016 година склучен со Друштвото за трговија и услуги ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО СКОПЈЕ со ЕДБ: 4057014525978.
Истиот престануваа да важи на 01.12.2017 година.
ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО СКОПЈЕ нема право да влезе во нови трансакции после датумот на раскинување на договорот, односно од 01.12.2017 година.

Одлуката може да ја преземете на следниот линк
Објавена на: 12/1/2017 2:05:12 PM