Испрати по е-пошта

Фото галерија

Назив: Градба на интерконективен 400 kV далекувод 400/110 kV ТС „Штип“ - мак/српска граница