Испрати по е-пошта

Учесници на пазарот на електрична енергија

На пазарот на електрична енергија кој е организиран во Република Македонија учествуваат производители, потрошувачи и компании кои се занимаваат со трговија со електрична енергија. 

Регистар на учесници на пазар на електрична енергија

Регистар на балансно одговорни групи


Листа на повластени производители на електрична енергија (фотоволтаични системи)

Листа на повластени производители на електрична енергија (хидроелектрични централи)

Листа на инсталирана моќност на повластени производители по тип на централа


Согласно Правилата за пазар на електрична енергија, претпријатијата наведени во листата дадена во прилог, од 01.05.2015 година се стекнуваат со својство на квалификувани потрошувачи. Потрошувачите кои што се објавени на листата (потрошувачи кои имаат повеќе од педесет (50) вработени и вкупен годишен приход или вкупна актива поголема од десет (10) милиони евра во денарска противвредност) од 01.05.2015 година можат самостојно да учествуваат на пазарот на електрична енергија. Потрошувачите од  листата  од ставот  2  што за  првпат  се стекнуваат  со  право за самостоен настап на пазарот се должни да склучат договор со снабдувач или трговец најдоцна  60  дена по  денот  на стекнувањето  на  правото за  самостојно  учество на пазарот, Согласно член 56 од Правилата за пазар на електрична енергија. 
Листата на потрошувачи кои можат самостојно да учествуваат на пазарот ја води ОПЕЕ врз основа на податоци од Централниот регистар на Република Македонија и најдоцна до 30 април  секоја година, ја објавува на својата веб страна, а потрошувачите имаат право за самостоен  настап на пазарот почнувајќи од следниот ден, во согласност со одредбите од овие Правила.

Листа на компании - квалификувани потрошувачи за 1.5.2015-1.5.2016 година